Privacyverklaring van Graphic Help 4 U

Graphic Help 4 U, gevestigd aan Boterbloem 18, 2412AG Bodegraven, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Graphic Help 4 U

Boterbloem 18

2412AG Bodegraven

Nederland +31637316831

info@graphichelp4u.com

Ton Valentijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Graphic Help 4 U Hij is te bereiken via info@graphichelp4u.com.

Privacy

Graphic Help 4 U respecteert uw privacy en doet er daarom alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere (inter)nationale toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.
Omdat uw privacy onze voortdurende aandacht heeft, behouden wij het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen op onze internetpagina, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets vertellen over u of die direct of indirect in verband met u kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent, dit wilt worden of contact met ons opneemt. U kunt hierbij denken aan uw naam, telefoonnummer of een e-mailadres. Ook wanneer u voor een klant werkt en als contactpersoon optreedt is dit een persoonsgegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken onderstaande gegevens wanneer u direct of indirect contact heeft (gehad) met ons, bijvoorbeeld omdat u klant bent of wilt worden, onze website bezoekt, diensten aan ons levert of wilt leveren. Wij verwerken daarom niet altijd alle onderstaande gegevens. Dit is afhankelijk van de te leveren diensten en/of rechtsbetrekking. Van de onderstaande persoonsgegevens zullen wij uitsluitend de noodzakelijke gegevens verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam

– Voor- en achternaam van de contactpersoon/contactpersonen van de onderneming

– Adresgegevens van de onderneming

– Telefoonnummer van de onderneming

– E-mailadres van de contactpersoon/contactpersonen van de onderneming

– Telefoonnummer van de contactpersoon/contactpersonen van de onderneming

– Functie van de contactpersoon/contactpersonen van de onderneming

– Bankrekeningnummer van de onderneming

– BTW-nummer van de onderneming

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@graphichelp4u.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Graphic Help 4 U verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Graphic Help 4 U verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Graphic Help 4 U neemt wel/geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Graphic Help 4 U) tussen zit. Graphic Help 4 U gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Het gebruikte systeem is op dit moment alleen Microsoft Outlook.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Graphic Help 4 U bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Op het moment dat je contact opneemt met Graphic Help 4 U via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Door het weigeren van cookies kan dit tot het minimum worden beperkt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Graphic Help 4 U verkoopt uw gegevens niet aan derden. Verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Graphic Help 4 U blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Graphic Help 4 U gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies van Google die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Graphic Help 4 U en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@graphichelp4u.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Graphic Help 4 U wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Graphic Help 4 U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@graphichelp4u.com